Privacy- en cookieverklaring – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Privacy- en cookieverklaring

Wij hebben regels vastgesteld voor de zorgvuldige behandeling van uw medische en administratieve gegevens. De regels zijn in een reglement opgenomen, het zogenaamde privacyreglement. Voor een korte toelichting op het reglement klik hier.
In dit reglement is onder andere vastgesteld dat u uw gegevens kunt inzien en dat u eventuele fouten kunt laten herstellen. Voor een afschrift van uw dossier betaalt u een kleine bijdrage.

Uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens inclusief uw medische gegevens. U leest hier meer over in het privacyreglement van de Gezondheidscentra De Bilt.

Als u zich aanmeldt bij onze huisartsenpraktijk willen we graag uw medische gegevens opvragen bij uw vorige huisarts. De relevante gegevens korten we in en zetten we in onze computer. Belangrijke gegevens worden ook nog in het archief bewaard. De gegevens die niet meer relevant zijn worden vernietigd.

Omdat de huisartsen van het Gezondheidscentrum De Bilt en van de huisartsen De Back, Vromen en De Jong veel activiteiten gezamenlijk doen (bijvoorbeeld de praktijkondersteuning) hebben de huisartsen inzage in elkaars elektronische patiëntenbestand. Als u daar bezwaar tegen heeft, wilt u dan contact opnemen met de praktijkassistente.

Omdat wij, samen met de huisartsen uit Bilthoven, een ‘inloopspreekuur’ op de Neptunuslaan hebben georganiseerd, moet ook de huisarts die dat inloopspreekuur doet uw gegevens kunnen inzien. Als u daar bezwaar tegen heeft, kan die mogelijkheid geblokkeerd worden. Wilt u dat dan doorgeven aan de assistente.

Wij zorgen voor een zogenaamde inschrijving op naam. Dit betekent dat wij uw naam registreren in een landelijke ION database met uw verzekeringsnummer, zorgverzekeraar, geboortedatum en Burgerservicenummer. Er staan geen medische gegevens in. Via de lijst kunnen aangesloten huisartsen zien wie uw huisarts is en dus waar uw dossier met medische gegevens zich bevindt. Deze registratie is bovendien verplicht om een basisvergoeding per patiënt te krijgen: een soort abonnement. Ook als u onze zorg niet direct nodig heeft.

Wetenschappelijk onderzoek

De huisartspraktijken werken mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken die het algemeen belang dienen. Zonder gebruik te maken van uw gegevens is dit onderzoek niet mogelijk.

Ervan uitgaande dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, zullen wij uw gegevens eerst anonimiseren of van een pseudoniem voorzien, zodat deze niet meer tot u persoonlijk te herleiden zijn. Hierna zullen wij de anonieme dossiergegevens doorgeven aan het Julius Centrum, een divisie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ook geven wij, op dezelfde manier, geanonimiseerde medische gegevens door aan IPCI (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze universitaire instituten zullen de gegevens opnemen in een computerbestand (database). Alle gegevens in die  bestanden zijn anoniem. Alleen wij, uw eigen huisartsen, kunnen uw gegevens, in de eigen praktijk, vanuit dat bestand weer tot u herleiden.

Vanuit het anonieme bestand zullen de huisartsen(praktijken) gezamenlijk rapportages (laten) maken over de resultaten van de huisartsenzorg. Deze rapportages en ander wetenschappelijk onderzoek dienen het algemene belang en de ontwikkeling van de medische wetenschap. Bovendien kunnen wij met de resultaten onze medische zorg voor uzelf verbeteren. Ook kunnen deze rapportages voor zorgverzekeraars dienen als verantwoording van ons werk. Wij zijn vertegenwoordigd in een commissie die waakt over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek dat met deze gegevens wordt uitgevoerd.

Voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, zullen wij, als uw huisarts en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, er op toezien dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Ook houden wij ons aan de bepalingen uit de WGBO.

Elektronisch patiëntendossier

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terecht komen in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan bijvoorbeeld zien welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Deze informatie kan van belang zijn voor het verkrijgen van de juiste zorg. Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen. Dit kan alleen wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Toestemming geven

Het geven van toestemming voor het uitwisselen van gegevens wordt ook wel opt-in genoemd. U kunt het daarvoor bestemde toestemmingsformulier invullen. In het computersysteem van de huisarts wordt dit dan vastgelegd. Met uw akkoord mogen uw medische gegevens zowel regionaal als landelijk gedeeld worden. U behoudt altijd het recht om uw goedkeuring in te trekken.

Verder kunt u uw huisarts altijd vragen welke gegevens er over u worden gedeeld en met welk doel. U heeft altijd recht op inzage in uw volledige medische dossier.

Let op: Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen, ook niet in noodsituaties.

Strenge voorwaarden

Alleen zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en medisch specialisten mogen patiëntgegevens uitwisselen en inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen dat niet. Bovendien moeten de genoemde zorgverleners aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Alleen zorgprofessionals die u behandelen mogen uw gegevens raadplegen.
  • Het inzien van uw dossier moet passen in het kader van uw behandeling.
  • Er wordt vastgelegd wie uw gegevens wanneer inziet, zodat daarop later gecontroleerd kan worden.
  • Het computersysteem van de zorgverlener én het netwerk moeten voldoen aan strenge beveiligingsnormen en wettelijke eisen.

Medische inlichtingen aan instellingen

Zorgaanbieders zijn volgens de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om informatie te verstrekken wanneer zij hiervoor een verzoek krijgen. Dit gebeurt echter alleen wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De Wmo schept veel ruimte voor het verwerken en uitwisselen van informatie, waaronder medische gegevens. Wij zijn wel kritisch op dit punt. Zo is het altijd belangrijk om te weten hoe uw gegevens worden opgeslagen en voor wie ze inzichtelijk zijn. Een ambtenaar heeft geen medisch beroepsgeheim. Hij/zij is alleen gehouden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Huisartsen ontvangen steeds vaker verzoeken van patiënten die hun complete dossier opvragen, om het door te geven aan gemeenten of derden (bijvoorbeeld bureaus die mensen helpen met het aanvragen van ondersteuning). Instanties mogen echter alléén met toestemming van de patiënt door middel van gerichte vragen medische informatie opvragen bij de behandelend arts. Ben u er bewust van dat als u een kopie van uw dossier aan een instantie doorgeeft, dit privacyrisico’s met zich meebrengt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het geven van toestemming of over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens? Neem dan contact op met uw huisarts.

Meer informatie vindt u ook op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ): www.vzvz.nl. Voor vragen over de VZVZ kunt u bellen met ☎ Tel: 070 317 34 56, of e-mailen naar informatiepunt@vzvz.nl.

U kunt met praktische vragen of informatie over patiëntenrechten bellen met de Zorglijn van de patiënten federatie NPCF: ☎ Tel: 030 291 67 77.