Praktijkondersteuners/-verpleegkundigen – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Praktijkondersteuners/-verpleegkundigen

De praktijkondersteuners en -verpleegkundigen verlenen in nauwe samenwerking met de huisarts zorg aan patiënten, met een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen. Ze houden speciale spreekuren waarin de preventie- en zorgprogramma’s worden uitgevoerd. Indien nodig leggen de praktijkondersteuners en -verpleegkundigen ook visites af.

Er zijn spreekuren voor:

  • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
  • Hart- en vaatziekten
  • Hoge bloeddruk
  • Preventiespreekuur voor hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade
  • Astma/COPD (longaandoeningen)
  • Stoppen met roken
  • Ouderenzorg
  • Dementie
  • Psychische klachten
  • Jeugdzorg

Medewerkers

Praktijkondersteuning – Somatiek

Aanwezig: ma (om de week), di, wo en do

(BIG-nummer: 79025552330)

Matty Liefting

Longverpleegkundige

(BIG-nummer: 59016279230)

Praktijkondersteuning – GGZ

Aanwezig: wo en do

(BIG-nummer: 89012531930)

Praktijkondersteuning – Ouderenzorg

Aanwezig: ma, di en vr

(BIG-nummer: 09066420930)

Aanwezig: ma, wo en do

(BIG-nummer: 59015134830)

Praktijkondersteuning – Jeugd

Adres

Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt
Telefonisch bereikbaar via de assistente van uw huisarts.

Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt worden na verwijzing van uw huisarts bij de assistente van uw huisarts.

De praktijkondersteuners hebben een telefonisch terugbelspreekuur. U kunt bellen met de assistente van uw huisarts en een afspraak maken om te worden teruggebeld door de praktijkondersteuner.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de zorg van de praktijkondersteuner en -verpleegkundige, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar en komen niet ten laste van uw eigen risico.

Preventie- en zorgprogramma’s

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Diabetes Mellitus is een stofwisselingsziekte met als gevolg een verhoogd suiker(glucose) gehalte in het bloed. Diabetes Mellitus kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsproblemen aan ogen, voeten, nieren, hart- en bloedvaten en het zenuwstelsel. Het is belangrijk deze complicaties te voorkomen. Dit kan door een goede regulatie van het bloedsuikergehalte en door regelmatige controle.
De praktijkondersteuner controleert tijdens het spreekuur onder andere het suikergehalte in uw bloed, uw bloeddruk en uw gewicht. Ook worden streefwaarden voor glucose, vetten, gewicht en bloeddruk besproken. De praktijkondersteuner vraagt hoe het met u gaat en u kunt mogelijke problemen bespreken. U krijgt voorlichting over het leven met diabetes, de risico’s en gerichte adviezen over uw medicijngebruik. Een keer per jaar is er een uitgebreidere controle, tijdens deze controle wordt er voetonderzoek gedaan. Voor die tijd vindt een uitgebreid bloedonderzoek plaats via het Diagnostisch Centrum MediBilt Saltro en u krijgt een verwijzing voor oogonderzoek. Dit om mogelijke complicaties van de diabetes vroegtijdig op te sporen.

Hart- en vaatziekten

Als u al een hart- en vaatziekte heeft, dan heeft u een verhoogde kans om (opnieuw) problemen aan hart en/of vaten te krijgen zoals bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte. De kans op hart- en vaatziekten neemt toe met de leeftijd en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Om de kans op hart– en vaatziekten te verlagen is het van belang gezond te leven. Dat kan betekenen dat u bepaalde leefgewoontes moet veranderen. Bijvoorbeeld gezond eten, stoppen met roken en voldoende beweging. Tevens wordt er door de praktijkverpleegkundige en huisarts gekeken of u mogelijk baat heeft bij medicijnen om uw bloeddruk en cholesterol te verlagen. Het advies is om minimaal één keer per jaar voor controle te komen. De praktijkondersteuner stemt dit met u af.
Voor patiënten die gecontroleerd worden door de cardioloog is een afspraak bij de praktijkondersteuner meestal niet nodig. U kunt dit overleggen met uw huisarts.

Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk is een risicofactor voor het krijgen van hart- en vaatziekten. In onze praktijk is een spreekuur ingesteld voor patiënten met hoge bloeddruk of andere risicofactoren op hart- en vaatziekten. Tijdens dit spreekuur wordt aandacht besteed aan het voorkomen van hart- en vaatziekten en het eventueel behandelen van de risicofactoren. U krijgt een gericht leefstijladvies. Een gezonde leefstijl zoals regelmatig bewegen, een gezond gewicht, niet roken en/of behandeling met medicatie kunnen de kans op hart- en vaatziekten verlagen. Daarom wordt bij de controle op deze factoren gelet en zo nodig aanvullend (bloed-) onderzoek verricht. De controles worden uitgevoerd door de doktersassistente of de praktijkondersteuner.

Preventiespreekuur voor hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade

Wanneer u een afspraak maakt voor het PreventieConsult, dan kunt u het volgende verwachten: Voorafgaand aan de afspraak krijgt u een laboratoriumformulier van uw praktijkassistente om bloed te laten prikken. Tijdens het consult zelf meet de praktijkassistente uw bloeddruk, gewicht, buikomtrek en lengte. Daarnaast zal er gekeken worden naar de uitslagen van het bloedonderzoek. Aan de hand van deze uitslagen wordt bepaald of u één van de drie ziektes hebt of dat u een grote kans hebt om deze te krijgen. Vervolgens bespreekt u samen met de praktijkassistente wat de best aanpak is. Een gezonde leefstijl blijft belangrijk om uw risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierschade te verkleinen. Soms hebt u daarnaast ook medicijnen nodig, bijvoorbeeld om uw bloeddruk, bloedsuiker of cholesterol te verlagen.

Astma/COPD (longaandoeningen)

Astma en COPD zijn aandoeningen aan de luchtwegen. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en de longen werken steeds minder goed. Bij astma zijn de luchtwegen van tijd tot tijd vernauwd. De belangrijkste oorzaak van COPD is roken. Maar COPD kan ook ontstaan als gevolg van langdurig werken in een omgeving met veel steen-, metaal- of graanstofdeeltjes in de lucht. Bij astma zijn de luchtwegen overgevoelig voor bepaalde prikkels. Als reactie op deze prikkels trekken de kleine spieren rond de luchtwegen samen. Daardoor worden de luchtwegen nauwer en krijgt u het benauwd. De praktijkondersteuner kan u advies geven, zodat u zo min mogelijk last heeft van uw astma of COPD. Tijdens een eerste consult bij de praktijkondersteuner zullen de volgende zaken met u doorgenomen worden: klachtenpatroon, conditie, roken, lengte, gewicht, voeding, medicatie, griepprik en inhalatietechnieken. Tevens wordt er jaarlijks een longfunctieonderzoek (blaastest) verricht. Met begeleiding van de praktijkondersteuner lukt het vaak beter de eventuele adviezen op te volgen.

Stoppen met roken

Als u stopt met roken leeft u langer en gezonder. Stoppen met roken is vooral belangrijk als u klachten heeft zoals hoesten of benauwdheid of een aandoening zoals hart- en vaatziekten, COPD, astma of Diabetes Mellitus. Wij begeleiden u graag als u wilt stoppen met roken. Wij bieden u persoonlijke begeleiding eventueel in combinatie met hulpmiddelen zoals pleisters of tabletten.

Ouderenzorg

De praktijkverpleegkundigen ouderenzorg werken ook mee aan het OM U project. Dat is een proactieve werkwijze waarmee de huisarts en de verpleegkundige door middel van het medisch dossier en een vragenlijst de gezondheid en welbevinden van onze oudere patiënten in kaart brengen. Wanneer wij uw situatie goed in beeld hebben, kunnen we door middel van begeleiding door de verpleegkundige ouderenzorg mogelijk acute situaties in de toekomst voorkomen. Hiermee hopen wij dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in goede gezondheid. Als u onder begeleiding bent van de ouderenverpleegkundige kunt u haar voor dringende vragen bereiken op telefoonnummer 06-45351062.

Begeleiding voor patiënten met dementie

Vergeetachtigheid en dementie kunnen thuis veel problemen geven. Mensen met dementie en hun mantelzorgers zitten vaak met veel vragen. De praktijkverpleegkundigen ouderen bieden thuiswonende ouderen met dementie en hun naaste omgeving ondersteuning en begeleiding. Op deze manier kan de oudere, als hij of zij dat wenst, langer thuis blijven wonen. In goed overleg wordt er gekeken naar wat nodig is, zonodig worden er andere zorgprofessionals ingeschakeld. Dit alles in nauw overleg met de huisarts. De praktijkverpleegkundige informeert, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Ook wanneer u zich zorgen maakt om vergeetachtigheid, is het van belang om deze ongerustheid bespreekbaar te maken. De praktijkverpleegkundige kan ondermeer een geheugentest bij u afnemen.

Denkt u dat de praktijkverpleegkundige ouderen iets voor u kan betekenen? Dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met één van de praktijkverpleegkundigen ouderen.
Telefonisch bereikbaar via de assistente van uw huisarts.

Psychische klachten

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van mensen met psychische klachten. De huisarts voert het eerste gesprek met de patient en beoordeelt of er geen lichamelijke oorzaak aan de klachten ten grondslag ligt. Als dat niet het geval is, kan de huisarts de patient adviseren voor uitgebreidere analyse van het probleem of voor intensievere begeleiding naar de POH-GGZ te gaan. De POH-GGZ bekijkt tijdens het gesprek samen met de patient welke problemen er spelen. Op basis hiervan zal een advies worden gegeven over de geschikte hulp of ondersteuning.
Dit kunnen vervolggesprekken zijn met de POH-GGZ, de psychologen of een verwijzing naar een andere instantie.

Praktijkondersteuner Jeugd

Moeilijk gedrag, slaapproblemen, somberheid of veel en vaak hoofd- of buikpijn. Dat zijn voorbeelden van klachten die kinderen en jongeren kunnen hebben. U kunt daar met uw huisarts over praten. Maar als meer tijd en begeleiding nodig is, dan is er nu de praktijkondersteuner Jeugd, voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Deze gespecialiseerde hulpverlener zet eerst samen op een rij wat er aan de hand is. Daarna komen oorzaken en oplossingen aan bod. Soms blijkt een frisse blik op de zaak al te helpen.

Een probleem kan veel invloed hebben op het gezin. Toch kan een kleine verandering soms al veel goed doen. De praktijkondersteuner Jeugd heeft een praktische aanpak, in kleine stappen en met concrete tips. Soms is een enkel gesprek genoeg, vaak worden meer afspraken gepland. De eigen huisarts blijft ook op de hoogte. Deze nieuwe praktijkondersteuning komt niet in de plaats van de ‘officiële’ jeugdzorg. Als dat nodig is, verwijst de praktijkondersteuner Jeugd door naar geschikte jeugdhulpverlening buiten de huisartsenpraktijk.

De praktijkondersteuners Jeugd zijn ervaren professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin (MENS De Bilt). Gemeente De Bilt maakt deze zorgverlening financieel mogelijk, in andere gemeenten is al langer ervaring opgedaan. Jeugd en ouders blijken er daar tevreden over en er blijken minder verwijzingen nodig naar ‘zwaardere’ jeugdzorg.