Klachtenregeling in het kort – Gezondheidscentrum De Bilt – DE BILT
Gezondheidscentrum De Bilt

Welkom bij Gezondheidscentrum De Bilt

Voor u en uw gezinsleden. Daar maken wij, de samenwerkende zorgverleners in Gezondheidscentrum (GHC) De Bilt, ons sterk voor. Als inwoner van De Bilt en Bilthoven kunt u bij ons terecht voor een breed pakket van reguliere gezondheidsvoorzieningen.

Klachtenregeling in het kort

De medewerkers van de gezondheidscentra streven er naar om u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat u, als patiënt, niet tevreden bent over uw behandeling en/of bejegening. U bewijst ons een dienst als u dit met de betreffende persoon (huisarts, assistente, verpleegkundige) bespreekt. Wellicht kan er alsnog een oplossing gevonden worden. Is dit echter niet het geval dan kunt u een klacht indienen. In deze klachtenregeling is vastgelegd hoe de Stichting Gezondheidscentra De Bilt omgaat met klachten.

Een klacht is een individuele uiting van onvrede of ongenoegen met een behandeling of bejegening die door de klager als onjuist wordt ervaren. De bedoeling van de klachtenregeling is om samen met u te zoeken naar een oplossing voor uw klacht, om gevoelens van ongenoegen, onrecht en frustratie zo
veel mogelijk weg te nemen en om de zorg goed te kunnen continueren. Daarnaast kan uw klacht bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in de gezondheidscentra. Door het verzamelen van klachten ontstaat een overzicht van mogelijke problemen en gebreken in de zorgverlening. Dit overzicht stelt de gezondheidscentra in staat maatregelen te nemen waarmee de zorgverlening verbeterd kan worden. Tevens kunnen deze gegevens de gezondheidscentra helpen beter in te spelen op de behoeften van patiënten.

Alle huisartsenpraktijken, Fysiotherapie De Bilt, Praktijk Voeding & Vitaal en PsyCare & Coaching onderschrijven onderstaande klachtenprocedure het klachtenreglement. Dit reglement is dus niet van toepassing op alle zorgverleners die ruimte huren in het gezondheidscentrum.

De verschillende stappen

  • Indien een patiënt een klacht heeft over een dienst van een hulpverlener die is verbonden aan de
    gezondheidscentra De Bilt, dan is het aan te bevelen dat de patiënt zijn klacht in eerste instantie
    met de betrokken persoon bespreekt.
  • Indien de klacht niet met de betreffende hulpverlener kan worden opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van de diensten van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris staat de klager bij en kan desgewenst bemiddelen tussen partijen.
  • De klager kan zijn klacht ook op schrift stellen en deze, zo spoedig mogelijk, aan de directeur en/of klachtenfunctionaris doen toekomen.
  • De directeur van het gezondheidscentrum zal klager en de betrokken hulpverlener naar aanleiding van deze klacht zo spoedig mogelijk horen.
  • De directeur zal binnen 14 dagen na indiening van de klacht zijn standpunt aan klager kenbaar maken. Dit kan mondeling of schriftelijk, naar gelang de inhoud van de klacht. De betreffende medewerker wordt hierover geïnformeerd.
  • Indien klager met het standpunt van de directeur niet instemt, dan kan hij zich wenden tot een geschilleninstantie. Indien klager zich rechtstreeks tot de geschilleninstantie wil wenden dan is dit ook mogelijk. Hij dient zijn klacht dan schriftelijk te formuleren. De individuele zorgverleners en de klachtenfunctionaris kunnen u de naam en adresgegevens van deze instantie geven.

Een exemplaar van het klachtenreglement kan men opvragen of afhalen bij het gezondheidscentrum, en wordt gepubliceerd op de website.